• หลักการและเหตุผล

  ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของ ชุมชน และการจัดทำข้อมูลออนไลน์ของชุมชน (Community Online) การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community Big Data) เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน จึงเป็นส่วนงานหนึ่งที่สำคัญยิ่ง

  เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีระบบการบูรณาการใน 3 ระดับคือ 1) ระดับตำบล (Thumbon System Integrator) 2) ระดับจังหวัด (Provincial System Integrator) และ 3) ระดับประเทศ (National System Integrator) ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูล และจะถูกนำไปใช้เป็นการวางแนวทางการใช้ข้อมูลในแต่ละระดับชั้น ให้กับผู้พัฒนาทั้ง 3 ระดับ ส่งผลให้ ตัวแทนชุมชนระดับตำบลสามารถมองเห็นข้อมูลภายในพื้นที่ของตนเอง ในระดับจังหวัด ก็สามารถบูรณาการระหว่างตำบลกันได้ ในกรณีที่มีความเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเกื้อกูลทางด้านทรัพยากรและการบริหาร จัดการร่วมกัน และสุดท้ายในระดับประเทศที่ทำให้ทราบองค์รวม เพื่อการวางแผนงานการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงเป้าหมายสูงสุด

  ปัจจุบัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีชุดข้อมูลเดิม (Existing Data) ได้แก่ ชุดข้อมูล TPMAP ซึ่งเป็นระบบที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ต่อยอดจากฐานข้อมูลคนจน เป็นชุดข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ก็กำลังเริ่มกระบวนการในการเพิ่มเติมชุดข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ อันประกอบไปด้วยชุดข้อมูลความหลายหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ข้อมูลเศรษฐกิจหลักของพื้นที่ อาทิ ท่องเที่ยว เกษตรกรรม หรืองานฝีมือ (OTOP) จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ และบูรณาการข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในระดับชั้นต่าง ๆ เกิดการต่อยอด และประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 • วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

  1. เพื่อออกแบบและพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการข้อมูล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อบริหารจัดการข้อมูล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ให้สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้

 • วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

  1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มีการบริหารข้อมูลทั้งชุดข้อมูลเดิมและชุดข้อมูลใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่ และระดับจังหวัด รวมถึงระดับประเทศ สามารถนำข้อมูลไปต่อยอด และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน